Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Dialog för bättre samarbete

9 April 2018

– Vi måste öka dialogen mellan hälso- och sjukvården, arbetsgivarna och Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Den som är sjukskriven ska inte riskera att hamna mellan stolarna på grund av brist på samverkan mellan myndigheterna, säger Lars-Åke Brattlund, avdelningschef för sjukförsäkringen.

Ökad dialog är en av de åtgärder som Försäkringskassan (FK) lyfter i sin återrapportering till regeringen i dag, 9 april, om hur myndigheten ska förstärka arbetet med att ge stöd till sjukskrivna att komma tillbaka i arbete.

Möta upp de sjukskrivnas behov bättre

I återrapporteringen redovisar FK de åtgärder som planeras samt sådana som redan är i bruk. En åtgärd som nämns är att myndigheten ska bli bättre på att identifiera dem som behöver rehabiliteringsinsatser tidigt i sina sjukfall och att se till att det finns en tydlig plan i det arbetet. Detta väntas leda till fler möten med Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och läkare för att samordna stödjande insatser till den försäkrade.

Arbetsgivaren har ett stort ansvar för att förebygga sjukfrånvaro och ta ansvar för rehabilitering. Ett ansvar som enligt återrapporteringen kommer att bli tydligare i samband med att arbetsgivare blir skyldiga att upprätta en plan för återgång i arbete, för den som antas bli sjukskriven i mer än 60 dagar. Planer som Försäkringskassan ska följa upp och som kan bidra till att myndigheten snabbare kan identifiera behov av rehabilitering, hos arbetsgivare eller Arbetsförmedling.

FK konstaterar i återrapporteringen att samverkan mellan myndigheterna behöver utvecklas för att individen ska uppleva trygghet i sin situation. Det handlar bland annat om att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska ha ett gemensamt förhållningssätt i mötet med den sjukskrivne, som står inför en omställning från sjukförsäkringen till arbetslivet.

– Här vill vi säkerställa att den som behöver stöd från Arbetsförmedlingen får det. Vi ska också öka dialogen mellan handläggaren och den som är sjukskriven för att vara tydliga med hur villkoren ser ut i försäkringen, till exempel när det gäller tidsgränserna i rehabiliteringskedjan, säger Lars-Åke Brattlund, avdelningschef för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.


Utmaningar

Samtidigt finns det utmaningar inom samverkan, inte minst på grund av att myndigheterna har olika regelsystem, vilket ibland kan försvåra samarbetet. Här behöver förutsättningarna åtgärdas för att säkerställa en effektiv rehabilitering tillbaka i arbete, konstateras i FK:s återrapportering.

Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag

Förstärkt arbete med att stödja individen i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 003575-2018)

Tillbaka till nyhetsarkivet