Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Risk för sjukskrivning inte större i offentlig verksamhet

14 March 2018

Antalet sjukskrivningar i privat och offentlig sektor skiljer sig åt beroende på hur personalsammansättningen ser ut. Stora företag har fler men kortare sjukfall och mindre företag har färre men längre sjukfall. Det visar en ny analys från Försäkringskassan.

Risken för sjukskrivning är inte högre hos offentliga än privata arbetsgivare när hänsyn tas till personalsammansättning som till exempel kön, yrke och ålder. Framförallt är det en högre andel kvinnor och en större andel personal i kontaktyrken med kända arbetsmiljörisker, som arbetar inom offentlig jämfört med privat verksamhet och som förklarar skillnaden.

– Det är inte en verksamhets driftsform som är avgörande för antalet sjukskrivningar. Däremot har stora arbetsgivare högre sjukfrånvaro än små arbetsgivare, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan.

Längden på sjukfallen skiljer sig inte åt mellan stora privata företag och offentliga arbetsgivare. Stora arbetsgivare har fler sjukskrivningar men en tidigare återgång i arbete. Företag med färre än 50 anställda har färre sjukskrivningar men de som blir sjuka löper en större risk för längre sjukskrivning och att inte återgå till ordinarie arbete.

– Särskilt stor risk löper anställda i de allra minsta företagen där sannolikheten för återgång i arbete är betydligt lägre än för anställda hos de största arbetsgivarna, säger Ulrik Lidwall.

Möjliga förklaringar till de längre sjukfallen i mindre företag kan vara begränsade resurser för en aktiv personalpolitik och möjligheten att systematiskt arbeta med arbetsmiljöfrågor. Att det också kan vara svårare att anpassa arbetet och erbjuda alternativa arbetsuppgifter inom mindre företag kan även det påverka återgången till ordinarie arbete.

Fakta

  • Studien omfattar alla 4,5 miljoner individer i åldrarna 19-69 år i Sverige som förvärvsarbetade år 2014 och deras sjukfall över 14 dagar under 2015/2016
  • Av de privatanställda jobbar de flesta på stora företag med fler än 249 anställda, omkring 550 000 män och 400 000 kvinnor
  • De flesta som arbetar inom offentlig sektor är anställda inom kommunerna, omkring 200 000 män och 650 000 kvinnor
  • Inom offentlig sektor arbetar 9 av 10 hos arbetsgivare med fler än 249 anställda.

Tillbaka till nyhetsarkivet