Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Arbetet mot organiserad brottslighet ska fortsätta

26 September 2017

Försäkringskassan har stärkt sitt samarbete med Polisen och andra berörda myndigheter i arbetet mot den organiserade brottsligheten. Bakgrunden är ett regeringsuppdrag som Polismyndigheten har fått att tillsammans med berörda myndigheter, däribland Försäkringskassan, utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Uppdraget har även innefattat samverkan mot finansiering av terrorism, uppkomsten av osund konkurrens och brott mot välfärdssamhället.

Fokus har varit att stärka samarbetet på lokal nivå. Det har varit en utmaning då myndigheternas organisation begränsar förmågan att införa lokala samverkansorgan.

Den grova organiserade brottsligheten ställer stora krav myndigheter att stärka sin organisation på lokal nivå och öka samverkan med andra berörda myndigheter. Brottslighetens karaktär kan variera i olika områden utifrån olika förutsättningar vad gäller till exempel geografi, demografi och brottsbelastning.

Mot bakgrund av det, har uppdraget bland annat resulterat i en nationell modell som ger utrymme för olikheter i arbetssätt och organisering. Regionala samverkansråd har bildats för att stärka förmågan regionalt vad gäller gemensam underrättelseverksamhet och operativ verksamhet.

En gemensam insats genomfördes i området Vivalla i Örebro där Försäkringskassan tillsammans med andra myndigheter löpande utvecklade nya metoder och en organisationsmodell för hur den organiserade brottsligheten ska bekämpas.

Den myndighetsgemensamma satsningen mot den organiserade brottsligheten behöver fortsätta. Utvecklingsarbetet ska intensifieras och arbetet behöver säkras långsiktigt. En grupp bestående av representanter för myndigheterna ska permanentas. 

Slutredovisning av regeringsuppdrag avseende utveckling av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet (Svar på regeringsuppdrag – Dnr Ju2015/09350/PO) 

Fakta:

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet har pågått sedan 2009. De samverkande myndigheterna är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.


Tillbaka till nyhetsarkivet