Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Tre forskare delar på 6,9 miljoner från Försäkringskassan

13 December 2017

Varje år delar Försäkringskassan ut anslag till forskning kring socialförsäkringen. I år har forskningsmedel gått till projekt som bland annat undersöker småbarnsföräldrars behov, hur individens kunskap om försäkringen kan vara viktig för den enskildes möjligheter till vård och hur kronisk smärta påverkar både psykisk hälsa och delaktighet i arbetslivet.

Försäkringskassan delar årligen ut maximalt 8,9 miljoner till forskning kring socialförsäkringen och försäkringens påverkan på individ och samhälle, ett uppdrag som slås fast i regleringsbrevet från regeringen. Syftet är att stärka forskning om socialförsäkringens funktion och relation till andra aktörer, till exempel hälso- och sjukvården, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. För att forskningsprojekten ska beviljas medel är det viktigt att de har en tydlig koppling till Försäkringskassans praktiska arbete och kunskapsbehov.

- Den kunskap som tas fram av fristående forskare ska kunna användas på något sätt av Försäkringskassan. Till exempel genom att vi får bättre förståelse för hur olika diagnoser påverkar arbetsförmågan eller hur regelverket inom familjeförmånerna påverkar jämlikhet i samhället och på arbetsmarknaden, säger Malin Junestav, analytiker på avdelningen för analys och prognos och som projektleder processen med utlysning, bedömning och uppföljning av forskningen.

Hon säger att det också det finns andra positiva effekter av att myndigheten samverkar med forskarsamhället, inte minst eftersom kommunikationen mellan parterna stärks och att förståelse för hur den andre fungerar ökar.

I år har 6,9 miljoner kronor delats ut till tre forskare knutna till svenska lärosäten.

Årets forskningsprojekt

Ett av projekten leds av Nina Bohm-Starke på Karolinska Institutet och syftar till att skapa större förståelse kring hur kronisk smärta, psykisk ohälsa och arbetsmarknadsutfall förhåller sig till varandra.

Ett andra projekt leds av Christian Ståhl vid Linköpings universitet och ska undersöka hur kunskap om, och förståelse för, sjukförsäkringens regelverk och processer kan påverka både möjligheten att få sjukpenning och hur rättvist individen upplever systemet.

Ett tredje projekt leds av Ida Öun på Umeå universitet och ska undersöka olika grupper av föräldrars möjligheter att balansera arbets- och familjeliv i dagens Sverige. Projektets syfte är att öka förståelsen kring hur kön, klass och etnicitet är kopplade till småbarnsföräldrars behov, önskemål och familjepolitiska rättigheter.

Fakta

  • Forskarnas resultat står helt fritt från påverkan från Försäkringskassan.
  • Försäkringskassans generaldirektör beslutar om vilka forskningsprojekt som ska tilldelas pengar.
  • Försäkringskassans Vetenskapliga Råd, tillsammans med representanter från Försäkringskassan, hanterar inkomna ansökningar och presenterar lämpliga kandidater för generaldirektören.
  • Forskningsprojekten löper på mellan två och tre år.
  • Resultaten redovisas – förutom i forskarnas egna kanaler, som till exempel i vetenskapliga tidskrifter – också under minst ett seminarium som hålls hos Försäkringskassan. Försäkringskassan publicerar även resultaten i en populärvetenskaplig rapport.

Tillbaka till nyhetsarkivet