Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Du som arbetsgivare kan få bidrag för att anlita expertstöd för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade åtgärder.

Bidrag för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro

Åtgärderna som du ansöker om ska vara arbetsplatsinriktade för att förebygga, sjukfall eller underlätta för en medarbetare att vara kvar i arbete eller komma tillbaka i arbete. Bidraget är även ett bra stöd för att ta fram en plan för återgång för en medarbetare som är sjukskriven.

Plan för återgång i arbete

Hur mycket pengar får jag?

Du får tillbaka hälften av kostnaden, men högst kan du få 10 000 kronor per medarbetare och år, och högst 200 000 kronor per år totalt. Bidraget går direkt till dig som arbetsgivare.

När kan du som arbetsgivare behöva anlita en anordnare?

Det är du tillsammans med medarbetaren och anordnaren som planerar och genomför lämpliga arbetsplatsinriktade åtgärder. Medicinsk eller annan behandling ingår inte, utan det ska vara arbetsplatsinriktade stödåtgärder. Det kan till exempel vara att du som arbetsgivare behöver anlita en anordnare för att:

 • kartlägga eller utreda vilket behov av stöd eller åtgärder en medarbetare har för att kunna vara kvar eller återgå i arbete
 • göra en planering för återgång i arbete
 • ta stöd av en rehabiliteringsledare eller motsvarande funktion för att utreda, planera, genomföra eller följa upp arbetslivsinriktade åtgärder
 • medarbetaren behöver stödjande samtal för att kunna vara kvar eller återgå i arbete
 • medarbetaren behöver stöd i att hantera stress, konflikter eller en kris för att kunna vara kvar eller återgå i arbete
 • medarbetaren behöver handledning för att klara av sitt arbete
 • anpassa arbetsplatsen, arbetsuppgifter eller arbetstider
 • se över arbetsmiljö eller arbetsuppgifter för den enskilde t ex se behov av anpassningar, arbetshjälpmedel eller lära sig ändrad arbetsteknik
 • genomföra andra arbetsplatsinriktade åtgärder för att din medarbetare ska kunna vara kvar i eller kunna återgå i arbete

Hur ansöker jag?

1. Kontakta en godkänd anordnare

Kontakta en godkänd anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, till exempel en företagshälsovård eller en annan aktör.

Godkända anordnare Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd - efter postadress (2021-04-29) Godkända anordnare Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd- efter anordnare (2021-04-29)

2. Anordnaren redovisar genomförda insatser

Anordnaren redovisar genomförda insatser till dig, tillsammans med ett underlag som styrker kostnaden.

7026 Redovisning av utfört arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

3. Ansök i e-tjänsten

Ansök på blankett

7025 Ansök om bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Använd anordnarens redovisning som underlag. Redovisningen ska inte skickas in tillsammans med ansökan. Den ska bara skickas in till Försäkringskassan på begäran.

Ansökan skickar du till adressen som finns i ansökningsblanketten, bifoga ett underlag som styrker kostnaden och leverantören.

 

Har du några frågor om det arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet mejla dem till: arbetsplatsinriktatrehabiliteringsstod@forsakringskassan.se

Vanliga frågor

Ja, ansökan för utredningar och insatser som gjorts under 2021 ska ha kommit in till Försäkringskassan senast den 1 februari 2022.

Kostnaden styrker du genom att bifoga en kopia av fakturan eller fakturaunderlaget.

Ja, du kan ansöka om en eller flera delar av stödet. Du väljer vilken eller vilka delar du ansöker om vid ett tillfälle. För de insatser som utförts under 2021 ska ansökan ha kommit in till Försäkringskassan senast den 1 februari 2022.

Ja, bidraget kan bara betalas ut så länge det finns tilldelade medel kvar. Det innebär att bidraget kan ta slut under året och därför kan det vara bra att ansöka om bidraget så snart som insatsen är avslutad. Totalt uppgår stödet till 150 miljoner kronor 2021.

Det ska framgå att anordnaren har

 • gjort en bedömning av arbetstagarens arbetsförmåga i förhållande till ordinarie arbetsuppgifter
 • övervägt behovet av arbetshjälpmedel
 • övervägt om deltidssjukskrivning skulle vara möjlig i stället för en heltidssjukskrivning
 • övervägt om ersättning för merkostnader för arbetsresor skulle vara ett möjligt alternativ till sjukskrivning
 • utrett med arbetsgivaren om det finns möjlighet till anpassning av arbetstagarens arbetsuppgifter eller om arbetsgivaren kan ge arbetstagaren andra arbetsuppgifter som är mer lämpliga
 • inlett en diskussion med arbetsgivaren om ändring av arbetstidens förläggning
 • uppmärksammat de fall då arbetstagaren på grund av sjukdom inte kan återgå i arbete hos sin nuvarande arbetsgivare och meddelat Försäkringskassan detta, och
 • fört en dialog med arbetstagaren och berörd chef eller annan ansvarig hos arbetsgivaren om lämpliga fortsatta insatser.

Det ska framgå att anordnaren har gjort en planering för arbetstagaren med åtgärder som kan förebygga sjukfall eller öka möjligheter att återgå i arbete. Planeringen har gjorts tillsammans med arbetstagaren och berörd chef eller annan ansvarig hos arbetsgivaren samt att den har dokumenterats. Anordnaren ska även ha övervägt om Försäkringskassan ska kontaktas vid planering av åtgärder för arbetstagarens återgång i arbete.

Det ska framgå att anordnaren har initierat åtgärder som kan förebygga sjukfrånvaro eller öka möjligheter att återgå i arbete, och vad dessa åtgärder består av.

Det bör även framgå att anordnaren vid behov har kontaktat och samordnat åtgärder med hälso- och sjukvården samt samordnat dessa med åtgärder hos arbetsgivaren.

Det ska framgå att anordnaren har genomfört arbetsplatsinriktade åtgärder som kan förebygga sjukfrånvaro eller öka möjligheter att återgå i arbete, och vad dessa åtgärder består av.

Det ska framgå att anordnaren har följt upp vilka planerade arbetsplatsinriktade åtgärder som har genomförts, och om planeringen därefter har reviderats.

Relaterade länkar

Om bidrag för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete

Externa länkar