Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Plan för återgång i arbete

Enligt 30 kap. 6 § socialförsäkringsbalken (SFB) ska du som arbetsgivare ta fram en plan för återgång i arbete när en arbetstagare förväntas vara sjuk under en längre tid och därför inte kan arbeta. Du ska kontinuerligt följa upp planen och revidera den vid behov.

Syftet med planen

Planen är främst ett stöd för rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och ska underlätta en tidig återgång i arbete. Planen ska i den utsträckning det är möjligt upprättas i samråd med arbetstagaren. Arbetstagaren har en skyldighet att aktivt medverka i sin rehabilitering (30 kap. 7 § SFB).

Ditt ansvar som arbetsgivare för rehabilitering på arbetsplatsen framgår av SFB, arbetsmiljölagen och praxis från Arbetsdomstolen.

Planen kan också vara ett underlag för Försäkringskassans handläggning av sjukskrivnings- och rehabiliteringsärenden. Försäkringskassan kan vid behov begära att du som arbetsgivare lämnar in planen i enlighet med 110 kap. 14 och 31 § SFB. Försäkringskassan ska säkerställa att planen håller god kvalitet och att planerade åtgärder genomförs. Om en plan håller låg kvalitet och åtgärder vid upprepade tillfällen inte genomförs kan Försäkringskassan anmäla det till Arbetsmiljöverket.

Då behöver du ta fram en plan

Om arbetstagaren förväntas vara sjukskriven i minst 60 dagar från och med sjukperiodens första dag, så ska du som arbetsgivare ta fram en plan för återgång i arbete. Planen ska tas fram senast dag 30 i sjukperioden.  Utifrån arbetstagarens läkarintyg ska du göra ett antagande om när hen kan komma tillbaka i ordinarie arbete.  Om det inte är möjligt, så kan du tillsammans med din arbetstagare göra ett antagande om när hen kan börja arbeta.

Situationer som inte kräver en fullständig plan

  • Om arbetstagaren förväntas kunna återgå helt i arbete inom 60 dagar, så behöver du bara dokumentera ditt ställningstagande istället för att ta fram en plan. Skulle det senare visa sig att arbetstagaren inte kan börja arbeta inom 60 dagar, så ska du ta fram en plan så snart som möjligt. 
  • Om arbetstagaren kan återgå helt i arbete utan några särskilda insatser och oavsett sjukskrivningens längd, så behöver du bara dokumentera skälen till det. Skulle det senare visa sig att arbetstagaren inte kan återgå i arbete utan insatser, så ska du ta fram en plan så snart som möjligt.
  • Om arbetstagarens hälsotillstånd innebär att återgång i arbete inte är möjligt, inte ens med rehabiliterande åtgärder, så behöver du inte ta fram en plan utan dokumenterar bara ditt ställningstagande. Om du är tveksam eller om det senare visar sig att arbetstagaren trots allt kan återgå i arbete, så ska du ta fram en plan så snart som möjligt.
  • Om arbetstagarens hälsotillstånd för tillfället innebär att hen inte kan delta i planeringen får planen vänta tills hälsotillståndet har förbättrats. Du behöver då bara dokumentera ditt ställningstagande.

Mall för plan för återgång i arbete

Använd gärna den mall som Försäkringskassan har tagit fram tillsammans med arbetsgivarorganisationerna när du tar fram en plan för återgång i arbete.

7459 Arbetsgivarens plan för återgång i arbete

Hjälptexter till blanketten (7459) Arbetsgivares plan för återgång i arbete

Stöd för att ta fram plan för återgång i arbete

Om du behöver stöd för att ta fram en plan för återgång i arbete kan du få bidrag för att köpa in tjänsten från företagshälsovård eller liknande aktör. Du ansöker om bidraget, arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd hos Försäkringskassan.

Bidrag för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro