Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Förebygg sjukfrånvaro

Som arbetsgivare tjänar du på att förebygga sjukfrånvaro bland dina medarbetare.

Bra arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat bidrar till en lägre sjukfrånvaro. Kostnaderna för en medarbetares sjukfrånvaro är ofta mycket högre än själva sjuklönen, men genom att agera tidigt kan du förebygga sjukskrivningar och behovet av rehabilitering. Det är bra både för din medarbetare och dig som arbetsgivare.

Ditt ansvar som arbetsgivare

Som arbetsgivare har du ansvar för att:

  • skapa en god arbetsmiljö
  • förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet
  • ha rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete
  • ha en organisation för arbetsanpassning och rehabilitering.

Vad säger forskningen?

Det finns mycket att hämta från arbetslivsforskningen när det gäller att skapa friska arbetsplatser. Forskningsprojektet Hälsa och framtid har identifierat fyra faktorer, så kallade nycklar, som påverkar hur vi mår på jobbet.

Fyra nycklar för långtidsfriska arbetsplatser

Stöd för dig som arbetsgivare

Så funkar det: Få bidrag för att förebygga ohälsa

1 minut

Du som arbetsgivare kan få bidrag från Försäkringskassan för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro bland dina medarbetarna.

Bidrag för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro

Du kan få bidrag för att förebygga sjukskrivningar eller underlätta för dina medarbetare att komma tillbaka till jobbet efter sjukskrivning. Bidraget heter arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och täcker hälften av dina kostnader när du tar hjälp av en extern anordnare, till exempel företagshälsovården. Om du har kollektivavtal kan det finnas möjlighet att ansöka om ersättning för rehabilitering från AFA Försäkring.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Rehabiliteringsstöd – ersättning genom kollektivavtal (afaforsakring.se)

Ett arbetshjälpmedel eller anpassning av arbetsplatsen kan göra det möjligt för din medarbetare att fortsätta arbeta trots sina besvär. Både du och din medarbetare kan ansöka om bidrag för arbetshjälpmedel från Försäkringskassan – vem som ska ansöka beror på vilket typ av hjälpmedel det handlar om.

Bidrag till arbetshjälpmedel

 

Medarbetaren kan få förebyggande sjukpenning för den tid som hen genomgår en medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering för att förebygga sjukdom eller för att förkorta sjukdomstiden.       

Försäkringskassan betalar ut ersättning för den tid som medarbetaren genomgår behandlingen eller rehabiliteringen och därför inte kan arbeta. Övrig tid arbetar medarbetaren med lön som vanligt. Behandlingen eller rehabiliteringen ska vara ordinerad av läkare och godkännas av Försäkringskassan. Friskvård räknas inte som medicinsk behandling.

Medarbetaren får ingen karensdag vid förebyggande sjukpenning. Försäkringskassan betalar ut den förebyggande sjukpenningen från och med första behandlingsdagen.

Med förebyggande sjukpenning behöver medarbetaren inte vara sjukskriven och du som arbetsgivare behöver inte göra någon sjukanmälan.

Information om förebyggande sjukpenning – för privatpersoner

  

Företagshälsovården

Om du saknar egna resurser för att förebygga sjukfrånvaro, så bör du ta hjälp av företagshälsovården eller likvärdig resurs. Tänk på att även om du tar hjälp av företagshälsovården i arbetsmiljöarbetet, är det ändå alltid du som arbetsgivare som har det yttersta ansvaret.

Företagshälsovården kan hjälpa dig med:

  • Minska risker i arbetsmiljön.
  • Rutiner för hur du fångar upp tidiga tecken på att någon mår dåligt.
  • Arbetsanpassning och rehabilitering.
  • Rutiner för hur kontakten med sjukskrivna medarbetare ska skötas.

Arbetsmiljöverket

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns Arbetsmiljölagen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, organisatorisk och social arbetsmiljö samt arbetsanpassning och rehabilitering. Här finns också användbara checklistor, utbildningar och annat stöd för dig som arbetsgivare i ditt förebyggande arbete.

Arbetsmiljöverket (arbetsmiljoverket.se)

Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak)

På Mynaks webbplats finns den senaste forskningen inom arbetsmiljöområdet för dig som arbetsgivare.

Där finns råd och praktisk vägledning för dig som är arbetsgivare eller representerar arbetsgivaren som chef med ansvar för en verksamhet.

Mynak (mynak.se)

Arbetsgivar- och partsägda organisationer

Följande arbetsgivar- och partsägda organisationer erbjuder utbildningar och stödmaterial.

AFA Försäkring (afaforsakring.se)

Alna (alna.se)

Arbetsmiljöupplysningen (arbetsmiljoupplysningen.se)

Prevent (prevent.se)

Sunt arbetsliv (suntarbetsliv.se)

Vanliga frågor

Ja, som arbetsgivare kan du göra avdrag för kostnader för insatser som bidrar till bättre hälsa bland dina medarbetare, till exempel företagshälsovård eller liknande resurs, förebyggande behandling hos sjukgymnast eller fysioterapeut och andra friskvårdsinsatser.

Skatteverket (skatteverket.se)


Om du har en medarbetare som riskerar att bli sjukskriven på grund av arbetet, kan du anpassa hens arbetsuppgifter för att förebygga det.

Arbetsmiljöverket (av.se)

Vad gäller arbetsplatsen i stort så ansvarar du för att skapa en god arbetsmiljö och förhindra arbetsrelaterad sjukdom och olyckor. På Arbetsmiljöverkets hemsida finns bland annat information om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK) har också information om vad du som arbetsgivare kan göra för att förebygga sjukfrånvaro.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap (mynak.se)

Om du själv, din organisation eller ditt företag saknar kompetens i de här frågorna behöver expertstöd kopplas in, exempelvis företagshälsovården.

Oavsett om orsaken är arbetssituationen eller privatlivet, kan du alltid fråga din medarbetare om det finns något du som arbetsgivare kan göra för att underlätta. Det kan till exempel vara en tillfällig anpassning av arbetsuppgifterna eller ändrade arbetstider.

Du kan också ta hjälp av företagshälsovården för att stödja din medarbetare.

Om du anlitar expertstöd, till exempel företagshälsovården, för att planera eller genomföra insatser, så kan du få bidrag med halva kostnaden.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Om en medarbetare behöver vara borta från jobbet för att få förebyggande vård eller behandling kan hen ansöka om en ersättning som heter förebyggande sjukpenning.

Förebyggande sjukpenning för anställda

Om medarbetaren inte klarar sina vanliga arbetsuppgifter kan du erbjuda andra arbetsuppgifter tills hen är frisk eller återställd.

Om du är osäker på hur du ska göra en plan för återgång i arbete, så kan det underlätta att använda Försäkringskassans blankett.

7459 Arbetsgivarens plan för återgång i arbete

Du kan även anlita expertstöd, till exempel företagshälsovården eller motsvarande, för att få hjälp att planera återgång i arbete. Om den som du anlitar är godkänd av Försäkringskassan kan du få bidrag för halva kostnaden av oss.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Plan för återgång i arbete

Ja. Om du anlitar expertstöd, till exempel företagshälsovården eller motsvarande, kan du få bidrag för halva kostnaden. Den som du anlitar måste vara godkänd av Försäkringskassan.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

För att kunna få bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd behöver du anlita en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan. Här kan du se vilka som är godkända.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd (efter anordnare) 

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd (efter postadress)


Nej, det är inte säkert. Om medarbetaren behöver ta ledigt för att få förebyggande vård eller behandling kan hen ha rätt till sjukpenning i förebyggande syfte. Då behöver du som arbetsgivare inte betala sjuklön och medarbetaren slipper karensavdrag.

Medicinsk behandling eller rehabilitering kan till exempel vara att gå till en psykolog, smärtbehandling, gymnastik, syn- och hörselrehabilitering eller arbetsterapi. Däremot räknas inte friskvård som medicinsk behandling.

Förebyggande sjukpenning för anställda

Om medarbetaren har mycket korttidsfrånvaro bör du prata med hen. Fråga om orsaken till frånvaron och om du kan göra något för att hjälpa till. Om du behöver stöd kan du kontakta företagshälsovården eller motsvarande som kan hjälpa till med kartläggning och hälsosamtal för bedömning och planering av åtgärder. Om du anlitar expertstöd som är godkänd av Försäkringskassan kan du ansöka om bidrag för halva kostnaden.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Ja. Om hon har svårt att ta sig till arbetet på grund av en tillfällig sjukdom eller skada så kan hon få ersättning för resor till och från arbetet. Hon kan till exempel få ersättning för bensin eller taxi.

Sjukpenning för anställda 

Ja, om hjälpmedlet eller anpassningen normalt behövs i verksamheten . Men om hjälpmedlet ligger utanför ditt normala ansvar som arbetsgivare kan du ansöka om bidrag från Försäkringskassan för anpassning av en arbetsplats eller ett individuellt arbetshjälpmedel.

Bidrag till arbetshjälpmedel

Beroende på vilket arbetshjälpmedel som behövs kan det även vara så att medarbetaren själv kan ansöka om det.

Arbetshjälpmedel

På Jämställdhetsmyndigheten kan du läsa mer om våld i nära relationer och vad du kan göra om du är orolig för en anställd eller kollega.

Våld i nära relationer

Du kan även kontakta din företagshälsovård eller motsvarande aktör för stöd om du är orolig för eller har en medarbetare som utsätts för våld i nära relation.