Anställda och föräldraledighet

Arbete och föräldraskap

Både pappor och mammor kan med stöd av föräldraledighetslagen vara föräldralediga till dess att barnet är ett och ett halvt år gammalt. 

Rätten till ledighet gäller oavsett om föräldern tar ut föräldrapenning eller inte. Därefter har föräldern rätt till ledighet i samband med att de tar ut föräldrapenning som de har kvar och tillfällig föräldrapenning för att ta hand om sjukt barn.

Föräldern har även rätt att förkorta sin arbetstid med upp till en fjärdedel av normal arbetstid till dess barnet har fyllt åtta år eller till dess barnet har avslutat det första skolåret.

Föräldraförsäkringen - hälften var

Föräldraförsäkringen är till för att alla föräldrar ska kunna kombinera arbete med föräldraskap. Föräldrar har rätt till föräldrapenning när ett barn föds eller adopteras.

För ett barn får föräldrarna 480 föräldrapenningdagar. En nybliven pappa eller den andra föräldern har dessutom rätt till tio dagar med ersättning när ett barn föds.

Föräldrar med gemensam vårdnad har rätt till hälften var av dessa dagar. Man kan avstå dagar till varandra, men 90 av dagarna är reserverade för var och en av föräldrarna och kan inte avstås till den andre föräldern. Om barnet är fött innan den 1 januari 2016 är det 60 reserverade dagar per förälder som inte kan avstås till den andre föräldern.

Dagarna kan tas ut som hela eller delar av dagar fram till dess barnet är åtta år eller senast när barnet avslutat första skolåret.

Barn har rätt till båda sina föräldrar enligt FN:s barnkonvention som Sverige undertecknade 1990. Om du som arbetsgivare underlättar för dina medarbetare att dela på ansvaret för barnen blir du en mer attraktiv arbetsgivare.

Läs mer om jämställt uttag av föräldraförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv.

Anmälan senast 2 månader före

Vill en medarbetare ta föräldraledigt måste det anmälas till dig minst två månader före ledighetens början.

Sedan 1 juli 2006 är det förbjudet för arbetsgivare att missgynna föräldralediga män eller kvinnor. I föräldraledighetslagens slås det fast att föräldraledighet inte får leda till sämre löneutveckling eller på annat vis sämre arbetsvillkor än vad den föräldralediga personen hade före föräldraledigheten.

Pensionsinbetalning från AFA Försäkring

Arbetsgivaren betalar in pengar till personalens avtalspension, men inte för den som är föräldraledig. AFA Försäkring kan ta över arbetsgivarens inbetalning till medarbetarnas avtalspension (gäller för privat- och kooperativt anställda arbetare).
Läs mer på AFA Försäkrings hemsida

0771-17 90 00 Är telefonnumret till Försäkringskassans Kundcenter för partner. Läs mer!