Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Information för dig med vårdbidrag

Information för dig med vårdbidrag

11 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som idag har vårdbidrag. Här får du information om hur du påverkas av riksdagens beslut om att införa omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning som på sikt ska ersätta vårdbidraget.

 

Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning införs den 1 januari 2019 och kommer på sikt att ersätta vårdbidraget. Viktigt att veta för dig som idag har vårdbidrag är att vårdbidraget inte försvinner den 1 januari och inte heller automatiskt övergår i de nya förmånerna.

Varför kommer nya ersättningar?

Riksdagen har beslutat att införa två nya ersättningar för att skapa enklare, tydligare och mer moderna regelverk för personer med funktionsnedsättning. Exempelvis kan två föräldrar ansöka om och beviljas omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning för ett barn som har en funktionsnedsättning.

Vad innebär det att det kommer två nya ersättningar?

Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning kommer på sikt att ersätta vårdbidraget, men alla ersättningarna kommer att löpa parallellt under en period framöver. Däremot är det inte möjligt att ansöka om vårdbidrag efter 1 januari 2019.

Vem kan ansöka om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning?

Du som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan ansöka om omvårdnadsbidrag om barnet har ett ökat behov av omvårdnad och tillsyn. Du kan också ansöka om merkostnadsersättning om du har merkostnader till följd av barnets funktionsnedsättning. Även du som likställs med en förälder kan ansöka.

Vilka ersättningar kan jag ansöka om under 2018?

Om du är förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan du under 2018 ansöka om vårdbidrag. Om du ansöker om vårdbidrag via pappersblankett behöver din ansökan ha kommit in till Försäkringskassan senast fredag den 28 december. Om du ansöker via Mina sidor kan du ansöka till klockan 12:00 på dagen lördag den 29 december. Från och med 1 januari 2019 kan du ansöka om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

Vad händer med mitt vårdbidrag?

Om du idag har vårdbidrag kommer det inte att upphöra för att nya bestämmelser träder i kraft den 1 januari 2019. Det kommer inte heller att ske någon automatisk övergång till de nya ersättningarna. Det finns övergångsbestämmelser för dig som vid årsskiftet har ett pågående beslut om vårdbidrag.

Övergångsbestämmelserna innebär att du som har vårdbidrag behåller ditt vårdbidrag så länge som det står i beslutsbrevet eller till dess att vi skulle ha omprövat beslutet.

Du som har vårdbidrag som upphör under 2018

Du kan ansöka om en ny period med vårdbidrag om du ansöker under 2018. Om du ansöker om vårdbidrag via pappersblankett behöver din ansökan ha kommit in till Försäkringskassan senast fredag den 28 december. Om du ansöker via Mina sidor kan du ansöka till klockan 12:00 på dagen lördag den 29 december. Från och med 1 januari 2019 kan du ansöka om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

Du som har vårdbidrag som upphör 2019 eller senare

Det som står i ditt beslut gäller, men längst till dess att beslutet skulle ha upphört att gälla eller skulle ha omprövats om reglerna för vårdbidrag fortfarande hade gällt.

Försäkringskassan omprövar som regel ett beslut om vårdbidrag vartannat år. Det står i ditt beslut när vi kommer att följa upp ditt ärende. När det är dags att följa upp ditt ärende efter den 1 januari 2019 så kommer ditt vårdbidrag att upphöra. Då kan du i stället ansöka om omvårdnadsbidrag för ditt barns behov av omvårdnad och tillsyn och merkostnadsersättning för de merkostnader du har på grund av ditt barns funktionsnedsättning.

 

Du har fått ett beslutsbrev från Försäkringskassan där det står hur länge ditt beslut gäller. Alla befintliga beslut fortsätter gälla som vanligt och om du har tappat bort ditt beslutsbrev behöver du inte kontakta oss för att kontrollera ditt beslutsdatum, men det är bra att du känner till att det finns övergångsbestämmelser och att det kommer två nya förmåner. Vi kontaktar dig i god tid innan ditt beslut upphör.

 

Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning i stället för vårdbidrag

Idag kan du som förälder ansöka om vårdbidrag om du har ett barn med funktionsnedsättning. Rätten till vårdbidrag baseras på en sammanvägning av barnets behov av särskild vård och tillsyn samt merkostnader. De nya förmånerna blir mer renodlade och tydligare.

 • Omvårdnadsbidraget kommer att ersätta vårdbidraget till den del som avser särskild vård och tillsyn för barnet.
 • Merkostnadsersättning för barn kommer att ersätta den del av vårdbidraget som avser merkostnader.

Omvårdnadsbidraget och merkostnadsersättningen kan beviljas två föräldrar, vilket ökar möjligheten för föräldrar att dela på förmånerna. Från och med 1 januari 2019 är föräldraledighetslagen ändrad så att föräldrar har rätt till förkortad arbetstid om det finns ett beslut om vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag för barnet. Det ska göra det enklare för föräldrar att kombinera arbete med att ge sitt barn omvårdnad och tillsyn.

Omvårdnadsbidrag

Du kan få omvårdnadsbidrag på en av fyra nivåer som beror på barnets totala behov av omvårdnad och tillsyn. Beloppen justeras vid varje årsskifte. För 2019 är de:

 • 2 422 kronor per månad (en fjärdedel)
 • 4 844 kronor per månad (halvt)
 • 7 266 kronor per månad (tre fjärdedelar)
 • 9 688 kronor per månad (helt).

Du betalar skatt på omvårdnadsbidraget.

Merkostnadsersättning

Du kan få merkostnadsersättning på en av fem nivåer som beror på hur stora merkostnader du har för ditt barn. För att få merkostnadsersättning ska du 2019 ha merkostnader på minst 11 625 kronor per år. Det innebär att du inte kan få merkostnadsersättning om dina kostnader är lägre än 11 625 kronor per år, även om de kostnader som du har är skäliga och beror på ditt barns funktionsnedsättning.

Beloppen justeras vid varje årsskifte. För 2019 är de:

 • 1 163 kronor per månad (nivå 1)
 • 1 550 kronor per månad (nivå 2)
 • 1 938 kronor per månad (nivå 3)
 • 2 325 kronor per månad (nivå 4)
 • 2 713 kronor per månad (nivå 5).

Du betalar ingen skatt på merkostnadsersättningen.

 

Vårdbidrag

Rätten till ersättning baseras på en sammanvägning av barnets behov av särskild vård och tillsyn samt merkostnader.

Bara en förälder kan få bidraget, men det finns möjlighet att dela på utbetalningen om föräldrarna är överens om det och har gemensam vårdnad.

Det är inte möjligt att få vårdbidrag retroaktivt vid ansökan.

Rätten till ersättningen ska omprövas minst vartannat år (om det inte finns skäl att ompröva ärendet med längre tidsintervall). Omprövning sker också vid ändrade förhållanden som påverkar behovet av bidraget.

Omvårdnadsbidrag

 • Rätten till ersättning baseras enbart på barnets behov av omvårdnad och tillsyn.
 • Två föräldrar kan få bidrag för samma barn.
 • Ersättningen kan fördelas mellan föräldrarna: huvudregeln är att de får hälften var.
 • Det är möjligt att få omvårdnadsbidraget retroaktivt upp till tre månader innan ansökan kom in.
 • Rätten till ersättning ska omprövas minst vartannat år (om det inte finns skäl att ompröva ärendet med längre tidsintervall). Omprövning sker också vid ändrade förhållanden som påverkar rätten till ersättningen.

Merkostnadsersättning

 • Rätten till ersättning baseras enbart på de skäliga merkostnader du som förälder har till följd av ditt barns funktionsnedsättning. Merkostnadsersättningen kan beviljas på fem nivåer.
 • Två föräldrar kan få ersättning för samma barn.
 • Ersättningen kan fördelas mellan föräldrarna: huvudregeln är att de får hälften var.
 • Det är möjligt att få merkostnadsersättningen retroaktivt upp till tre månader innan ansökan kom in.
 • Rätten till ersättning ska omprövas minst vart fjärde år (om det inte finns skäl att ompröva ärendet med längre tidsintervall). Omprövning sker också vid ändrade förhållanden som påverkar rätten till ersättningen.
 

Relaterade länkar

Externa länkar

För dig som ska ansöka om ersättning