Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Merkostnadsersättning för vuxna

Hur fungerar merkostnadsersättning för vuxna? (Teckenspråk)

16 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information på teckenspråk om vad som gäller om du ska ansöka om merkostnadsersättning för vuxna.

 

Om du har merkostnader till följd av en funktionsnedsättning kan du få merkostnadsersättning. Med merkostnader menas kostnader som beror på din funktionsnedsättning och är utöver vad som är vanligt för personer i samma ålder. Försäkringskassan bedömer vad som är merkostnader.

Kan jag få merkostnadsersättning?

Du kan få merkostnadsersättning om

 • du har en funktionsnedsättning som kan antas bestå i minst ett år
 • du har merkostnader på minst 11 625 kronor per år på grund av din funktionsnedsättning
 • du har fyllt 18 år och inte har en underhållsskyldig förälder
 • du är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor här, men det finns några undantag från den regeln.

Merkostnader är kostnader som du har på grund av din funktionsnedsättning, alltså kostnader utöver de kostnader som är vanliga för personer i samma ålder utan funktionsnedsättning, Merkostnader kan vara engångskostnader eller återkommande kostnader, till exempel för förbrukningsmaterial.

Försäkringskassan bedömer vad som är merkostnader på grund av din funktionsnedsättning.

Ett exempel: Du kan normalt inte få ersättning för att köpa en cykel. Men om du behöver anpassa cykeln för att kunna cykla trots din funktionsnedsättning så kan du ha rätt till merkostnadsersättning. I det fallet får du ersättning för kostnaden för att anpassa cykeln – du får inte ersättning för vad cykeln kostade utan anpassning.

Det går inte att räkna upp allt som kan vara merkostnader. Men det kan till exempel vara kostnader för

 • hälsa och vård, till exempel patientavgifter och läkemedel upp till högkostnadsskyddet
 • specialkost som du behöver på grund av din funktionsnedsättning
 • ökat slitage på kläder, skor, och inredning eller för tvätt och rengöring
 • resor med färdtjänst, sjuk- och behandlingsresor som inte ersätts av kommunen eller regionen
 • resor med egen bil om du har svårt att åka kollektivt
 • att hyra eller köpa hjälpmedel,
 • hjälp i den dagliga livsföringen, till exempel hemtjänst, kostnad för god man eller städhjälp
 • anpassade fritidsaktiviteter.

Du kan inte få merkostnadsersättning för sådant du kan få gratis av kommunen eller regionen. Det betyder till exempel att vid sjukresor kan du bara få ersättning upp till högkostnadsskyddet.

Likaså kan du inte få merkostnadsersättning för hjälpmedel om det finns ett likvärdigt hjälpmedel att låna gratis från kommunen eller regionen. Därför bör du kontakta kommunen eller regionen innan du köper hjälpmedel som du behöver på grund av din funktionsnedsättning.

Kostnaden fördelas över hela den period du använder varan

Om en merkostnad gäller en produkt som kan användas i flera år fördelas kostnaden över hela den period som du använder produkten. Sådana produkter kan till exempel vara möbler eller vitvaror, som beräknas hålla i tio år. Det betyder att om du behöver en tvättmaskin på grund av din funktionsnedsättning, och tvättmaskinen kostar 6 000 kronor får du räkna med en merkostnad på 600 kronor per år i tio år.

 
Föräldrar är underhållsskyldiga för sina barn tills barnet fyllt 18 år, eller som längst tills barnet fyller 21 år om barnet går i gymnasium eller motsvarande.    
 

Hur mycket pengar får jag?

Du kan få mellan 1 163 och 2 713 kronor per månad beroende på hur stora merkostnader du har. Om dina merkostnader är lägre än 11 625 kronor per år kan du inte få ersättning.

Beloppen gäller år 2019. Du betalar ingen skatt på ersättningen.

Merkostnader per år och ersättning per månad

Dina merkostnader är minst 11 625 kronor per år.
Du kan få 1 163 kronor per månad.

Dina merkostnader är minst 16 275 kronor per år.
Du kan få 1 550 kronor per månad.

Dina merkostnader är minst 20 925 kronor per år.
Du kan få 1 938 kronor per månad.

Dina merkostnader är minst 25 575 kronor per år.
Du kan få 2 325 kronor per månad.

Dina merkostnader är minst 30 225 kronor per år.
Du kan få maxbeloppet 2 713 kronor per månad.

Hur ansöker jag?

1. Ansök på Mina sidor

Ansök om merkostnadsersättning på Mina sidor.

2. Skicka in läkarutlåtande

När du har gjort din ansökan skickar du in ett läkarutlåtande som beskriver din funktionsnedsättning till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

3. Vi kontaktar dig

När vi har fått din ansökan bokar en handläggare en tid för ett samtal där ni går igenom de merkostnader som beror på din funktionsnedsättning.

Efter samtalet bedömer Försäkringskassan vilka merkostnader som är skäliga och kan godkännas. Sedan räknar vi ihop de godkända merkostnaderna för att se om du kan få merkostnadsersättning.

Du kan förbereda dig inför samtalet genom att skriva ner vilka merkostnader du har på grund av din funktionsnedsättning, orsaken till kostnaderna och hur du har beräknat dem.

Om du har skrivit att du behöver tolk kommer handläggaren att boka det till samtalet.

4. Du får ett beslut

Vår målsättning är att du ska få ett beslut inom fem månader. Just nu har vi långa handläggningstider vilket innebär att det för tillfället kan ta längre tid än så. Vi beklagar det men om du har rätt till ersättning går du inte miste om den på grund av handläggningstiden.

Om kostnaderna är tillräckligt höga får du ett beslut om ett visst belopp per månad. Beslutet kan vara tidsbegränsat eller gälla tills vidare.

5. Utbetalning

Merkostnadsersättningen betalas ut den 18:e eller 19:e varje månad.

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.
 

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 8 dagar innan pengarna kommer.

6. Anmäl förändringar

Ring din handläggare om dina merkostnader ändras. Anmäl förändringen så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter att du har fått reda på den. Annars riskerar du att behöva betala tillbaka pengar.

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Nej. Du kan inte få merkostnadsersättning för den hjälp som du får av en anhörig utan att betala för det. Det beror på att du inte har någon merkostnad då.

Nej det stämmer inte. Vi begär inte in några kvitton för att beräkna merkostnader.  Du och din handläggare går igenom vika merkostnader du har på grund av din funktionsnedsättning och därefter gör handläggaren en bedömning.

Ja. Arvode för god man räknas som en merkostnad under förutsättningen att det är huvudmannen själv som betalar. Kostnad för god man eller förvaltare kan godtas först när det finns ett arvodesbeslut från överförmyndaren.

I beslutsbrevet som du får när du beviljas merkostnadsersättning står det hur länge beslutet gäller. Du kan få merkostnadsersättning med eller utan tidsbegränsning. Om beslutet är tidsbegränsat kan du, om du anser att du fortfarande har rätt till merkostnadsersättning, ansöka igen när beslutet slutar att gälla.

Ja, du kan beviljas merkostnadsersättning från upp till tre månader före ansökningsmånaden. Det förutsätter att du redan då hade tillräckligt höga skäliga merkostnader för att ha rätt till ersättning.

Ja. Du kan ha assistansersättning och merkostnadsersättning samtidigt men dina merkostnader kan inte vara kostnader som ersätts genom assistansersättningen.

Ja, i vissa situationer:

 • Du får behålla den merkostnadsersättning du redan har så länge du har samma merkostnader. Men du kan inte få en högre nivå om dina kostnader ökar.
 • Du kan beviljas merkostnadsersättning när du fyllt 65 år, men bara om du har fått din funktionsnedsättning och dina merkostnader på grund av den innan du fyllde 65 år. Det är därför viktigt med ett läkarutlåtande som beskriver funktionsnedsättningen före 65 års ålder.

Ja, du får behålla den ersättning du redan har så länge du har samma merkostnader.

Ja, du får behålla merkostnadsersättningen om vården beräknas pågå högst sex månader.

Ja, om du är blind har du rätt till merkostnadsersättning på den högsta ersättningsnivån. Om du samtidigt får hel aktivitetsersättning, sjukersättning eller ålderspension har du rätt till 40 procent av prisbasbeloppet. Men om du har merkostnader på grund av din funktionsnedsättning som uppgår till ett högre belopp än vad som motsvarar merkostnadsersättning på denna garanterade nivå, kan du få merkostnadsersättning på en högre nivå.

Ja, om du är gravt hörselskadad har du rätt till merkostnadsersättning som motsvarar 40 procent av prisbasbeloppet. Men om du har merkostnader på grund av din funktionsnedsättning som uppgår till ett högre belopp än vad som motsvarar merkostnadsersättning på denna garanterade nivå, kan du få merkostnadsersättning på en högre nivå.

Nej. Det förmånsintyg som finns för handikappersättning motiverades från början utifrån att det var en pensionsförmån precis som sjuk- och aktivitetsersättning, vilket idag inte är fallet. Merkostnadsersättning utgår endast från merkostnader som en person har utifrån sin eller sitt barns funktionsnedsättning. Ersättningen är skattefri och har därmed ingen koppling till pension. Det innebär att förmånsintyget kommer att finnas kvar inom handikappersättningen men det kommer inte att finnas för merkostnadsersättning.

Ja, ett beslut om merkostnadsersättning ska följas upp regelbundet, minst vart fjärde år om det inte finns skäl för uppföljning med längre mellanrum eller när förhållanden som påverkar rätten till ersättningen ändras.

Exempel på ändrade förhållanden är om en eller flera av dina merkostnader har upphört eller om ditt hälsotillstånd har blivit bättre.

Om du har tekniska problem

Om din e-legitimation inte fungerar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidorna för teknisk support. Där finns möjlighet att få hjälp av en handläggare direkt i ett webbmöte. Du kopplas då ihop med handläggaren som ser din skärm och kan hjälpa dig. Webbmöten är tillgängliga samma tider som kundcenter har öppet.

Teknisk support

Om du har skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet kan du tyvärr inte använda alla e-tjänster som finns på Mina sidor.

För dig om lever med skyddad identitet eller har barn med skyddad identitet

Om du behöver ansöka på en pappersblankett

Alla blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan Blanketter och intyg.

Blanketter och intyg

Relaterade länkar

För dig som har handikappersättning