Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Särskilt tandvårdsbidrag

Tandvårdsstöd vid funktionsnedsättning

14 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om tandvårdsersättning vid funktionsnedsättning.

 

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa.

Kan jag få särskilt tandvårdsbidrag?

Du kan få särskilt tandvårdsbidrag om du

 • fyller minst 24 år under året
 • är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.

Även du som är bosatt i ett annat land än Sverige kan i vissa fall få särskilt tandvårdsbidrag.

Du kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag om du har något av följande:

 • muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
 • muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen
 • Sjögrens syndrom
 • kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
 • cystisk fibros
 • ulcerös colit
 • Crohns sjukdom
 • tarmsvikt
 • frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal reflux sjukdom
 • svårinställd diabetes
 • genomgår dialysbehandling
 • är immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
 • genomgått en organtransplantation.

Det är din tandläkare eller din tandhygienist som bedömer om du har rätt till bidraget. För att de ska kunna bedöma om du har rätt till bidraget behövs underlag. Vilka underlag som krävs beror på vilken sjukdom eller funktionsnedsättning du har. Mer om dessa regler finns på Socialstyrelsens webbplats.

Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (SOSFS 2012:16) (socialstyrelsen.se)

Vad kan jag använda det särskilda tandvårdsbidraget till?

Du kan använda bidraget till förebyggande tandvårdsåtgärder till exempel undersökning och tandrengöring. Du får även använda det särskilda tandvårdsbidraget som delbetalning för abonnemangstandvård.

Hur mycket får jag?

Det särskilda tandvårdbidraget är 600 kronor per halvår. Du får bidraget den 1 januari och den 1 juli varje år.

Användningen av bidraget går att dela upp. Du kan till exempel ta ut 200 kronor vid ett besök och 400 kronor vid nästa besök. Du kan inte spara bidraget från ett halvår till ett annat.

Hur använder jag mitt särskilda tandvårdsbidrag?

För att du ska kunna använda särskilt tandvårdsbidrag måste du gå till en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet. De flesta är det.

Du behöver inte ansöka om bidraget, men tandläkaren eller tandhygienisten behöver ha ett underlag som styrker din sjukdom eller funktionsnedsättning. Om din tandläkare eller tandhygienist bedömer att du har rätt till bidraget, dras det av från din räkning.

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor


Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här.

Men det finns några undantag från den regeln. Du kan arbeta i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan arbeta i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig som

 • arbetar som sjöman
 • är utsänd av en svensk arbetsgivare till ett annat land eller är utsänd av en utländsk arbetsgivare till Sverige
 • är diplomat
 • arbetar i två eller flera länder
 • är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land.

Om din tandläkare är osäker på om du kommer att bli försäkrad i Sverige, ska hen ändå rapportera den behandling du fått till Försäkringskassan. Vi skickar då en blankett till dig som heter ”Uppgifter för utredning av försäkringstillhörighet”. Den ska du fylla i och skicka till oss tillsammans med de underlag som anges på blanketten. Sedan utreder vi om du har rätt att vara försäkrad eller inte.

Om du blir försäkrad, så har du rätt till det statliga tandvårdsstödet.

För att du ska kunna ta del av tandvårdsstödet måste den tandläkare eller tandhygienist som behandlar dig vara ansluten till det statliga tandvårdsstödet. De flesta är det.

Abonnemangstandvård innebär att du ingår ett avtal hos din tandläkare eller tandhygienist om att få tandvård till ett fast pris under tre år. Vissa tandläkare kallar det för frisktandvårdsavtal.

Ett abonnemangsavtal för tandvård ska omfatta minst följande:

 • undersökningar och utredningar
 • hälsofrämjande insatser
 • behandling av sjukdoms- och smärttillstånd
 • reparativ vård.

Du kan använda det allmänna och det särskilda tandvårdsbidraget som en delbetalning av ett avtal om abonnemangstandvård. Du kan däremot inte få ersättning från högkostnadsskyddet för tandvård som ingår i ditt abonnemangsavtal.

Om din tandläkare eller tandhygienist inte kan bedöma om du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag kan du ansöka om förhandsprövning om rätten till särskilt tandvårdsbidrag. Fyll i och skicka blankett FK 7023 Ansökan om förhandsprövning särskilt tandvårdsbidrag till Försäkringskassan så prövar vi om du har rätt till det.

Blankett FK 7023 Ansökan om förhandsprövning särskilt tandvårdsbidrag

Ja. Din tandläkare eller tandhygienist måste ha en prislista med både pris och referenspris för olika åtgärder.

I prislistan ska det stå om tandläkaren eller tandhygienisten tar ut ett högre pris än referenspriset. Det ska det också stå om tandläkaren erbjuder dig någon form av garanti för utförda behandlingar.

Du har också rätt till skriftlig information från din tandläkare om vilka material som används för din behandling.

Vid mer omfattande behandlingar har du rätt till en skriftlig behandlingsplan med uppgifter om

 • diagnosen som tandläkaren har ställt
 • den behandling som tandläkaren föreslår och varför
 • eventuellt förslag till alternativa behandlingar
 • behandlingen kan ge rätt till statligt tandvårdsstöd
 • pris och referenspris för åtgärderna.

Behandlingsplanen ska vara skriven på ett sådant sätt att du förstår vad som står i den.

Din tandläkare eller din tandhygienist kan föreslå åtgärder som du inte kan få ersättning för men är då skyldig att upplysa dig om det. Du ska då få veta vilka andra åtgärder för samma tillstånd som ger dig rätt till ersättning.

På Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) webbplats hittar du referenspriser för tandvårdsbehandlingar.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (tlv.se)

Du har rätt att få ett kvitto och ett undersökningsprotokoll.

På kvittot ska det stå vad varje åtgärd kostar och vad referenspriset är, så att du lätt kan jämföra dessa. Det ska också stå om du har fått ersättning för en del av kostnaderna från högkostnadsskyddet.

Om behandlingen har omfattat tandtekniskt arbete ska du tillsammans med kvittot få en kopia av det underlag som tandläkaren har fått från det tandtekniska laboratoriet. Kostnaden för det tandtekniska arbetet ska stå på underlaget.

Efter varje undersökning ska du få ett protokoll av tandläkaren eller tandhygienisten direkt efter undersökningen. Med undersökning menas undersökningar och utredningar som omfattar en allmän bedömning av dina tänder. Det gäller alltså inte vid undersökning av enstaka tänder eller ett enstaka problem, till exempel vid akutbesök.

Undersökningsprotokollet ska innehålla

 • allmän information om din tandhälsa
 • råd om hur du ska sköta dina tänder
 • diagnos för tänder som behöver behandlas.

Nej. Tandläkaren eller tandhygienisten kan inte kräva någon ersättning från dig. Hen ansvarar alltid för att bedöma om du kan få ersättning för en åtgärd. Om du inte hade rätt till ersättningen, är det tandläkaren eller tandhygienisten som blir skyldig att betala tillbaka pengarna till Försäkringskassan.

Är du inte nöjd med den tandvård som du fått eller det pris du fått betala ska du i första hand vända dig till den som har utfört vården. Om ni inte kan komma överens kan du gå vidare med dina klagomål:

För folktandvården, vänd dig till din regionens patientnämnd (kan även kallas förtroendenämnd).

För privat tandvård, vänd dig till Privattandläkarnas förtroendenämnd, telefon 08-555 446 55 eller e-post:

info@ptl.se

För privata tandläkare som inte är anslutna till Privattandläkarna, vänd dig till Patientförsäkringsföreningen, telefon 08-522 782 90 eller via deras webbplats

Patientförsäkringsföreningen (pff.se)

För privat tandvård bedriven av Praktikertjänst AB, vänd dig till Praktikertjänsts reklamationsnämnd, telefon 010-128 36 00 eller e-post:

synpunkter@ptj.se

Om du anser dig felbehandlad kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Inspektionen för vård och omsorgs webbplats (ivo.se)