Vårdbidrag

 

Vårdbidrag är ett stöd för föräldrar som behöver vårda ett barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.

Barnets stödbehov ska vara minst sex månader. Vårdbidraget kan som längst betalas ut till och med juni månad det år barnet fyller 19 år.

Vårdbidrag betalas till den förälder som vårdar barnet men utbetalningen kan också delas mellan föräldrar som har gemensam vårdnad.
Som förälder räknas

  • en biologisk förälder
  • en adoptivförälder
  • den som stadigvarande bor tillsammans med en förälder, om personen är eller har varit gift med föräldern eller de har eller har haft ett gemensamt barn
  • den som har tagit emot ett barn i sin vård för att adoptera det, förutsatt att barnet inte är svensk medborgare och inte betraktas som bosatt i Sverige
  • den som är särskilt förordnad vårdnadshavare.

Fördjupad information

Vårdbidrag  

Vägledning 2002:20 Vårdbidrag [pdf 881 kB]