Skicka blanketter och intyg Actions
Loading...

Skicka blanketter och intyg

Skicka blanketter och intyg Actions
Loading...

Här hittar du adresser dit du ska skicka dina blanketter. Om det redan finns en adress tryckt på blanketten ska du skicka den dit.

Ärende Adress
Adoptionsbidrag Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
Aktivitetsersättning
(tidigare förtidspension)
Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
Aktivitetsersättning
(tidigare förtidspension)
för bosatta utomlands   
Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
Aktivitetsstöd Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund     
Anmälan om konto
Blankettnr. FK5605
Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund   
Arbetshjälpmedel Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
Arbetsskada, anmälan  
Blankettnr. FK9210
Försäkringskassans inläsningscentral,
831 88 Östersund
Arbetsskada, ansökan om ersättning   
Blankettnr. FK5002
Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
Assistansersättning Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
Barnbidrag Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
Bilstöd Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund   
Bostadsbidrag Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
Bostadstillägg för dig som har sjukersättning eller aktivitetsersättning   Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
Dagpenning, militär utbildning Försäkringskassan
Militär utbildning
831 84  Östersund
Familjebidrag, militär utbildning   Försäkringskassan
Militär utbildning
831 84  Östersund
Familjeförmåner inom EU/EES Försäkringskassan
EU Familjeförmåner
Box 1164
SE-621 22 Visby
Flerbarnstillägg  Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
Föräldrapenning Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
Försäkringsuppgifter, registrering
hos Försäkringskassan   
Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
Graviditetspenning Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88  Östersund
Handikappersättning Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
Läkarintyg/läkarutlåtande Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
Intyg om graviditet (Moderskapsintyg) Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
Närståendepenning Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
Rehabiliteringsersättning Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
Registrering: Försäkringsuppgifter,
registrering hos Försäkringskassan
Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
Sjukersättning
(tidigare förtidspension)
Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
Sjukersättning (tidigare förtidspension)
– för bosatta utomlands
Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
Sjukpenning Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
Förebyggande sjukpenning Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
Smittbärarpenning Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund

Sjukpenninggrundande inkomst  

 

Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
Sjuklöneförsäkring Försäkringskassan
Box 93
662 22 Åmål
Skattebeslut/jämkningsbeslut    Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
Statligt personskadeskydd    Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
Särskilt högriskskydd    Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
Särskilt högriskskydd    Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
Tandvårdsstöd
Blankettnr. FK7023
Försäkringskassan
FE 20
831 84 Östersund
Tillfällig föräldrapenning Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
Totalförsvarspliktig    Försäkringskassan
Familjebidrag
831 84 Östersund
Underhållsstöd Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
Vård utomlands inom EU/EES och
Schweiz   
Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund
Vårdbidrag Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund
Återkrav   Försäkringskassan, Statlig fordran, 831 84 Östersund
 
3280 Begäran Utbetalning för
retroaktiv tid från Försäkringskassan  
Försäkringskassans inläsningscentral, 
839 88 Östersund

Om begäran gäller efterlevandepension ska blanketten skickas till
Försäkringskassan, Box 807,
971 25 Luleå
3291 Anmälan Vistelse på eller
utanför institution - barn med underhållsstöd  
Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund
3292 Anmälan Vistelse på eller utanför institution - handikappersättning eller vårdbidrag    Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund
3057 Räkning assistansersättning    Försäkringskassans inläsningscentral,
839 88 Östersund